COVID-19 Kulturpulje
Coronakompensation

COVID-19 Kulturpulje

Redaktionel dato: 5. november 2020
Remember to write some alt text

Puljen er lukket for ansøgninger

COVID-19 Kulturpuljen støtter foreninger, der arbejder med amatørkultur og det frivilligt kulturelle område.

Formål med puljen

Puljen er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til lokale foreninger og organiseringer, der hører til under det amatørkulturelle og det frivilligt kulturelle område.

Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser, som disse foreninger og organisationer oplever som følge af nedlukning af aktiviteter og restriktioner i forbindelse med COVID-19.

Midlerne i puljen ejes af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og er en del af Kulturministeriets foreningspulje, der udmøntes på baggrund af aftalen om "Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv".

Puljen administreres i samarbejde mellem DFS og DUF. Ansøgningerne behandles af DFS' bevillingsudvalg.

Puljens størrelse:

Puljen er på 3 mio. kr.

Hvem kan søge?

Mindre lokale foreninger og aktører med en foreningslignende struktur, som f.eks. kor, orkester, scene eller gruppe, inden for det amatørkulturelle og det frivilligt kulturelle område. Det gælder også mindre lokale foreninger, medlemmer og sammenslutninger under Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS); Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Det Frivillige Kulturelle Samråd (DFKS), samt øvrige lokale frivillige foreninger med tilsvarende kulturelle aktiviteter.

Ansøgere må have en årlig omsætning på maksimalt 1 mio. kr.

Hvem kan ikke søge?

 • Foreninger, organiseringer eller lignende, der ikke har aktiviteter under det amatørkulturelle og frivilligt kulturelle område.
 • Landsorganisationer og paraplyorganisationer på vegne af deres medlemmer.

Der gives støtte til:

COVID-19 puljen kan dække faktiske afholdte udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts til 31. oktober 2020, som er kendt på ansøgningstidspunktet.

Puljen kan søges til følgende:

1. Allerede afholdte udgifter til forenings aktiviteter, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 i perioden 11. marts til 31. oktober.

2. Tabte indtægter fra frivilligt - og foreningsarbejde på kulturarrangementer, såsom koncerter, (teater)forestillinger, scenekunst, stævner, workshops, festivaler, korsang og korrejser, kurser, og udstillinger, eller lignende, inden for det amatørkulturelle og frivilligt kulturelle område som følge af aflysning i forbindelse med COVID-19.

3. Tabte indtægter (deltagerbetaling, billetindtægter el.lign.) pga. forsamlingsforbuddet og lignende restriktioner for ovenstående gennemførte amatørkulturelle og frivilligt arrangeret kulturelle arrangementer.

4. Tabte indtægter fra lokaleudlejning, udstyr, scener, barsalg og catering, mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

5. Tabte indtægter fra medlemskontingenter og/eller støtteindbetalinger som f.eks. sponsorerede annoncer, som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Ansøger kan søge om tilskud til flere aktiviteter i samme ansøgning.

Følgende udgifter kan ikke opnå støtte:

a) Dækning af udgifter/tabte indtægter, som dækkes af, eller allerede er blevet dækket, af kompensationsordninger for aflysning af større arrangementer, lønkompensationsordningen eller andre offentlige støtteordninger.

b) Dækning af udgifter/tabte indtægter, som foreningen ikke selv har afholdt/tabt.

c) Dækning af udgifter/tabte indtægter, som er dækket af forsikring.

d) Det er ikke muligt at søge om tilskud til samme aktivitet i både Kulturministeriets Aktivitetspulje til Kulturaktiviteter og DFS’ COVID-19 Kulturpulje.

Hvor meget kan man søge?

Der er ingen nedre eller øvre grænse for et ansøgt beløb.  DFS tilstræber, at uddelingen af midler sikrer spredning både geografisk og kunstnerisk i forhold til hvilke foreningstyper, der støttes. Overstiger de ansøgte beløb samlet set puljens størrelse, kan DFS bevilge mindre end det ansøgte beløb.

Vurderingskriterier:

Hvis der kommer ansøgninger om flere penge end der er til rådighed i puljen, vil DFS lægge vægt på at bevilge ud fra følgende kriterier:

 • Foreninger, hvis tabte indtægter eller afholdte udgifter udgør en stor andel af deres forventede indtægter, og eller i høj grad påvirker foreningens resultat i 2020.
 • Foreninger, hvis økonomiske nøgletal (samlet omsætning, resultat og egenkapital) i 2020 er markant påvirket af COVID-19 nedlukning og restriktioner.
 • Foreninger der er presset likviditetsmæssigt.
 • Foreninger hvor aktivitetsniveauet generelt påvirkes af de økonomiske konsekvenser.

Sagsbehandlingstid:

Din ansøgning bliver behandlet af DFS’ sekretariat og et bevillingsudvalg med kendskab til amatørkulturen og det frivilligt kulturelle område.

DFS vurderer ansøgningerne efter ansøgningsfristen d. 16. november kl. 23.59.

Ansøgere vil modtage svar på deres ansøgning inden 6 uger.

Hvordan søger man?

Klik her for at se en guide til DFS' ansøgningsproces: Sådan søger du vores puljer

Alle ansøgere skal benytte DFS’ puljeansøgningssystem. Her skal man først oprette en profil til sin forening eller organisation. Herefter udfyldes ansøgningsskemaet, og ansøgningen indsendes. Man kan til enhver tid gemme sin ansøgning, og vende tilbage for at udfylde mere.

DFS kan i forbindelse med sagsbehandlingen anmode om yderligere oplysninger samt dokumentation for afgivne oplysninger for at oplyse ansøgningen.

Kontakten mellem ansøger og DFS i ansøgnings – og sagsbehandlingsproces foregår også via foreningens profil. 

Udfyld DFS' økonomiskema 

Som bilag til ansøgningen skal man udfylde oplysninger om foreningens økonomiske nøgletal i DFS' økonomiskema. 

Klik her for at downloade økonomiskemaet. 

Skemaet uploades i ansøgningsskemaet. 

I ansøgningsskemaet skal indsendes følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger på foreningen eller organisationen, der søger.
 • Kort beskrivelse af foreningens eller organiseringens aktivitet.
 • Beskrivelse samt opgørelse af afholdte udgifter/tabte indtægter som følge af nedlukning af aktivitet i forbindelse med COVID-19, samt hvordan og i hvilket omfang foreningens aktivitetsniveau påvirkes heraf.
 • Oplysninger om foreningens økonomi, som udfyldes i DFS’ økonomiskema.
 • Foreningens årsregnskab 2019 skal medsendes som bilag.

Ansøgere skal ved indsendelse af ansøgningen erklære på tro og love, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, samt at foreningen ikke ansøger om tilskud til dækning af afholdte udgifter/tabte indtægter, der er dækket på anden vis af regeringens øvrige hjælpepakker.

Bemærk: der kan kun uploades PDF-filer i ansøgningsskemaet.   

Bevillingsproces 

Efter endt sagsbehandling, modtager ansøgere enten afslags – eller bevillingsbrev. De foreninger og organisationer, der modtager bevillingsbrev, kan herefter forvente bevillingen overført til den i ansøgningen angivne konto umiddelbart efter. Modtagere af bevillinger, er forpligtet til at tilbagebetale bevillingen helt eller delvist, hvis de af bevillingen støttede tabte indtægter, ikke realiseres, eller hvis der på anden vis opnås støtte til de afholdte udgifter.

Søg COVID-19 Kulturpuljen her