Brobygningsnetværket

Brobygningsnetværket er et netværk for folkeoplysningens udbydere af læringsaktiviteter for unge i overgangen fra grundskole til uddannelse og job.

Formål
At koordinere, vidensdele og synliggøre indsatsen for den gruppe af unge, der har brug for en særlig indsats for at komme videre med uddannelse eller i beskæftigelse.

Hvem deltager?
Hver relevant DFS-organisation har udpeget en repræsentant til Brobygningsnetværket. Netværket er selvsupplerende.

Mødeaktivitet
Netværket mødes ca. hvert kvartal og ved væsentlige politiske udmeldinger. Faste punkter på dagsordenen er en runde med gensidig orientering om nyt siden sidst og næste fælles skridt.

Eksempler på dagsordenspunkter

  • Udveksling af praksis, udvikling, rapporter og undersøgelser
  • Interessevaretagelse og samarbejde med relevante eksterne aktører
  • Overvågning af og reaktioner på reformer og lovændringer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet
  • Fleksuddannelse, erhvervsskolereformen og kontanthjælpsreformen 2014
  • Samarbejde om fælles materialer
  • Samarbejde om afholdelse af seminarer og konferencerKalender

Der er ingen planlagte arrangementer.

 

Kontakt
Stine Hohwü-Christensen
Email: shc@dfs.dk
Tlf: 33260376