Netværk for FVU og OBU

Netværk for FVU og OBU (tidligere Kontaktudvalget) er folkeoplysningens og DFS’ ekspertgruppe ift. FVU, OBU og SPUV (forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning, specialundervisning for voksne).

Formål
At være et forum for gensidig videns- og erfaringsudveksling omkring FVU/OBU indenfor folkeoplysningen. 

At kvalificere DFS’ overvågning af de folkeoplysende skoleformers bidrag og vilkår på feltet.

At være forum for koordination af interessevaretagelse overfor myndigheder og andre FVU-, OBU- og SPUV-interessenter. Politiske initiativer aftales og koordineres med DFS.

Hvem deltager?
De fem oplysningsforbund, daghøjskolerne og højskoleforeningen udpeger hver et medlem. Netværket inddrager endvidere ledere fra lokale enheder inden for de tre undervisningsområder i arbejdet. Netværket er selvsupplerende.

En tovholder udpeges for to år ad gangen og er ansvarlig for forbindelsen til de folkeoplysende organisationer og DFS og for dagsorden og referater ifm. netværkets møder.

Mødeaktivitet
3-4 møder pr. år, heraf evt. et temamøde.

Eksempler på dagsordenspunkter
At følge og søge indflydelse på ift. FVU, OBU, SPUV hvad angår:

  • Aktuel lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger
  • Økonomiske forhold
  • Driftsoverenskomstforhold
  • Leder- og læreruddannelse
  • Faglig og pædagogisk udvikling
  • Netværksdannelser
  • Arbejdsgiverforhold

 

Kalender

Der er ingen planlagte arrangementer.

 

Kontakt
Stine Hohwü-Christensen
Email: shc@dfs.dk
Tlf: 33260376

og

Randi Jensen,  (tovholder)
Email: rj@daghojskoler.dk
Dir.tlf
. 33330666