Aftenskolernes kerneydelse er truet

Aftenskolernes kerneydelse er truet

25. januar 2010

Styrkelse af det lokale demokrati, udvikling af et aktivt medborgerskab og bidrag til at forbedre integrationen er ikke det mest presserende, skriver aftenskolerne i landets seks store byer. Samtidig præsenterer de ni forslag til en lovrevision.

"Set fra et aftenskoleperspektiv er det imidlertid ikke behovet for at indgå i løsningen af nye opgaver, der er det mest presserende. Det er det ikke, fordi økonomiske nedskæringer har betydet, at selve aftenskolens kerneydelse er truet."
Sådan skriver aftenskolesamvirkerne i København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers i et debatindlæg om arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg.

Den lokale folkeoplysning forsvinder
Med nye opgaver henviser de til udvalgets kommissorium og skriver:
"I forbindelse med arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg er der brugt megen tid på at diskutere, hvilke nye opgaver som aftenskolerne og de andre aktører på folkeoplysningsområdet kan bidrage til løsningen af: Styrkelse af det lokale demokrati, udvikling af et aktivt medborger-skab, bidrage til at forbedre integrationen m.v."
De seks samvirker erkender, at emnerne er vigtige, men advarer mod udviklingstendenserne:
"Hvis der ikke meget snart gøres noget for at sikre dens kerneydelse gennem bedre tilskudsvilkår, vil aftenskolen og dermed den lokale folkeoplysning forsvinde i den form, der har været kendt siden aftenskoleloven af 1930, og et meget væsentligt undervisningstilbud til alle voksne vil være tabt."

Staten må løse problemet
De store byers aftenskoler mener, at folkeoplysningsudvalget må føres over i et egentligt lovforberedende udvalg og en ny lovgivning:
"Det er således ikke primært kommunerne, men staten der har skabt aftenskolernes krise, og det er staten, der igen gennem en lovændring (bl.a. via fjernelsen af max. 1/3 reglen og en forbedring af aftenskolens fysiske rammer) må sikre rimelige arbejdsbetingelser for den lokale folkeoplysnings kerneydelser, før området får tildelt nye arbejdsopgaver."

9-punkts program
Konkret fremlægger de et 9-punkts program med disse overskrifter:
1. Bedre vilkår for kerneydelserne
2. De mellemkommunale refusionsordninger skal bevares                                                                        
De mellemkommunale refusionsordninger er en hjørnesten for den frivillige voksenundervisning, som et åbent tilbud for alle borgere uanset hvor de bor.
3. Udviklings- og samarbejdspulje
4. Brugerindflydelse
5. Afgrænsning
6. Særlige målgrupper
7. Tilskud til små
8. Bedre forbindelse til det øvrige uddannelsessystem
9. Fastholdelse af løncirkulæret