DFS i mindretal i offentlighedskommission

DFS i mindretal i offentlighedskommission

12. februar 2010

Borgerne skal have ret til indsigt i den politiske proces. Det er ikke tilstrækkeligt tilgodeset i Offentlighedskommissionens betænkning, mener DFS og en række andre organisationer.

Efter mere end syv års arbejde offentliggjorde Offentlighedskommissionen sidste år en betænkning og et forslag til en ny offentlighedslov.DFS har været repræsenteret i kommissionen med to medlemmer:

•Jette Kammer Jensen, forbundskonsulent i AOF-Danmark
•Kim Hjerrild, som frem til november 2006 var generalsekretær i Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark

Derudover var en af DFS' medlemsorganisationer, Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, repræsenteret af Gitte Thomsen.

Mindretalsudtalelser
I den endelige betænkning var de to DFS-repræsentanter sammen med en række andre organisationer med til at afgive en række mindretalsudtalelser. Mindretallet vendte sig bl.a. mod flertallets forslag om, at der ikke er ret til indsigt i:

• dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces.
• embedsværkets interne politisk-strategiske rådgivning af ministre, formandskabet i KL eller formandskabet i Danske Regioner'
• den offentlige forvaltnings kalendere

Kontrol og debat
Mindretallet skriver bl.a.:
"Det er vigtigt for den demokratiske proces og beslutningers kvalitet, at både det faglige grundlag og de politiske holdninger fremstår så klart som muligt, og at offentligheden har mulighed for at kontrollere og debattere grundlaget for beslutninger."

Demokratisk deltagelse
I et efterfølgende høringssvar har DFS tilsluttet sig mindretallets indvendinger. Derudover peger DFS på en række positive elementer i betænkningen og lovforslaget:

• at lovens formål ændres, så der også sættes fokus på hensynet til borgernes deltagelse i demokratiet og hensynet til informations- og ytringsfriheden.
• at det tidligere identifikationskrav foreslås ophævet, så det er muligt at få indsigt via temaer.
• at meroffentlighedsprincippet (myndighederne skal positivt overveje at give offentlig indsigt i mere end det, loven pålægger dem) udvides
• at den offentlige sektor af egen drift løbende skal give information om sin virksomhed

Klageinstans
Endelig foreslår DFS, at der oprettes en klageinstans: "Det er vigtigt for borgerne, at klageadgangen ved nægtelse af aktindsigt bliver tydeliggjort og med klare tidsfrister," står der i høringssvaret.

Rød pilDFS' høringssvar

Offentlighedskommissionens mindretal:

• Dansk Journalist Forbund
• Danske Dagblades Forening
• Det Danske Center for Menneskerettigheder
• TV2
• Dansk Folkeoplysnings Samråd
• Danmarks Journalisthøjskole
• Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer og Danmarks Radio.

Rød pilMere om Offentlighedskommissionen

Relaterede nyheder