En trussel eller en chance?

15. december 2010

Vil det ødelægge folkeoplysningens frivillighed og diversitet, hvis den måles på linje med formelle uddannelser? Eller er det en ny chance for anerkendelse, hvis den ikke-formelle undervisning integreres i landenes kvalifikationsrammer og i den fælleseuropæiske?

Det diskuterede 130 mennesker fra 35 europæiske lande i to dage på en konference i Bruxelles. Deltagerne var primært folkeoplysere og voksenundervisere, men også repræsentanter for ministerier og EU-kontorer samt fra universiteter og forskningsinstitutioner.
Konferencen var organiseret af den europæiske paraplyorganisation for ikke-formel voksenundervisning, EAEA, og af Nordisk Netværk for Voksnes Læring, NVL. Den fandt sted i dagene 25. til 26. november.

Mobilitet

Eksperter og EU-repræsentanter beskrev baggrunden for og indholdet af de nationale kvalifikationsrammer og den europæiske kvalifikationsramme, hvis hovedformål er at skabe mobilitet:

• Mellem forskellige uddannelser og uddannelsesniveauer
• Mellem uddannelserne i forskellige lande

Læringsresultater
Repræsentanter for den ikke-formelle voksenundervisning i en række lande beskrev deres foreløbig erfaringer med at forsøge at integrere den såkaldt tredje sektor i landenes kvalifikationsrammer. Både eksperter og praktikere så en mulighed i det forhold, at kvalifikationsrammerne fokuserer på læringsresultater, ikke uddannelsessteder, antal studieår og læseplaner. Det så mange som en invitation til den ikke-formelle voksenlæring.
I nogle lande så man integrationen i kvalifikationsrammerne som en vej til at opnå større anerkendelse af det, som også blev kaldt læringsrummene i civilsamfundet.

Vil vi måles?
Omvendt opfattede en del deltagere kvalifikationsrammerne som en trussel mod ikke-formelle sektors frihed til at forsvare egne værdier og egne læringsmetoder. En deltager spurgte: "Er kvalifikationsrammerne bare et teoretisk, akademisk koncept, der lever sit eget liv, eller spiller det en rolle i menneskers liv og i samfundets udvikling?"
Ingen lagde skjul på, at det er et ressourcekrævende projekt, både at etablere kvalifikationsrammerne og at integrere den ikke-formelle voksenundervisning i rammerne. På den baggrund efterlyste nogle en cost-benefit-analyse, eller med andre ord: er det besværet værd?

Selvtillid
Gina Ebner fra EAEA og Antra Carlsen fra NVL opsummerede input fra plenum- og gruppediskussioner. Men de lagde ikke skjul på, hvordan de selv så på mulighederne, da de opfordrede deltagerne til at kaste ind i arbejdet med disse slogans:

• Styrk jeres egen praksis
• Styrk jeres selvtillid