Leverandør og myndighed på samme tid

Leverandør og myndighed på samme tid

26. september 2009

Mange forskellige slags skoler tilbyder borgerne mulighed for at indhente det tabte i form af grundlæggende skrive- og regnefærdigheder. VUC er en af flere - på linje med aftenskoler, AMU-centre og daghøjskoler. Men det er også VUC, der afgør, hvem der skal have lov til at køre disse FVU-kurser.

Folketinget har en målsætning om, at 40.000 borgere skal gennemføre et FVU-kursus i enten dansk eller regning/matematik hvert år. Det kræver, at der er mange tilbud, og at de er tilpassede borgernes forskellige behov. Derfor er der også mange om (ud)buddet. Blandt dem er AMU-centre, aftenskoler, daghøjskoler og voksenuddannelsescentre (VUC).


Dobbeltrolle
Men der er ikke helt frit spil. For at være sikker på at udbuddet passer til efterspørgslen sker der en udvælgelse i hvert byområde af, hvilke institutioner som det kommende år må udbyde FVU.  Det samme gælder i øvrigt for ordblinde-undervisning, OBU.
Indtil kommunalreformen var det amterne, der havde myndigheden til at indgå driftsoverenskomst med de forskellige udbydere. Nu er det VUC, som skal tage stilling til, om de vil indgå driftsoverenskomst med andre - eller om de selv vil holde på opgaven.

Styrker sig selv
Dette problem har DFS taget op i et notat til det nationale folkeoplysningsudvalg. "Visse VUC'er begrænser antallet af driftsoverenskomstparter eller udnytter på anden måde deres myndighedsfunktion til at styrke deres egen konkurrencesituation som udbyder…," står der bl.a. i DFS-notatet.
Denne sammenblanding af udbyder og myndigheder er ikke hensigtsmæssig, mener DFS, der også peger på et andet problem i den sammenhæng:
"Det er en administrativ belastning for driftsoverenskomstparter i folkeoplysningen, at de skal underlægges VUC's administrationssystem og rutiner, som passer med VUC's institutionsvirkelighed, kursusterminer og ferieperioder, men ikke med driftsoverenskomstparternes."
Ifølge DFS har det også givet problemer i voksenvejledningsnetværkene, som ikke alle steder har været ordentligt koordineret og ikke har inddraget alle relevante aktører. Det har betydet manglende alsidighed.
"Det er problemer, som DFS frygter, vil blive videreført og måske forstærket i VEU-centrene," står der i notatet.

Undervisningsministeriet som myndighed
DFS foreslår en ny struktur for området. Myndighedsopgaven skal flyttes fra VUC til Undervisningsministeriet, som skal anvende obligatoriske standardoverenskomster. I det hele taget skal området afbureaukratiseres, f.eks. ved at alle driftsoverenskomster fortsætter, med mindre der har været misligholdelse eller manglende aktivitet.