Mere uddannelse til de arbejdsløse

Mere uddannelse til de arbejdsløse

26. januar 2010

Fagbevægelsen og arbejdsgiverne opfordrer regeringen til en målrettet indsats for at opkvalificere de arbejdsløse. Det skal f.eks. være nemmere for ledige at indhente, hvad de mangler i dansk og regning.

LO og Dansk Arbejdsgiverforening er blevet enige om "23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed". En del af initiativerne handler om at forbedre mulighederne for, at de arbejdsløse kan uddanne sig, mens de er på dagpenge.

Ret til en uddannelsesplan
I dag har alle ledige ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, men de kan ikke uddanne sig yderligere, før de har været arbejdsløse i længere tid. LO og DA er enige om, at indsatsen mod langtidsledighed bliver mest effektiv, "…ved at sætte ind, før langtidsledigheden har bidt sig fast."
Derfor foreslår de bl.a., at de lediges ret til at få udarbejdet en jobplan med yderligere uddannelse bliver rykket frem.

Almene færdigheder
"Evnen til at regne, læse og udtrykke sig skriftligt bliver i stadig større udstrækning en forudsætning for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet, og er også en forudsætning for deltagelse i en lang række korte jobrettede kurser f.eks. en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)", skriver LO og DA i deres fælles politikpapir.
De konstaterer også: "Voksne med utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder deltager mindre i voksen- og efteruddannelse end andre og mangler ofte motivationen." Derfor ønsker de at løfte indsatsen omkring læse-, skrive- og regnekurser for ledige.

Ret til kompetencevurdering
Konkret foreslår LO  og DA:
• Jobcentrene skal ved første jobsamtale vejlede ledige om, at det er gratis for ikke-faglærte og faglærte af få vurderet kompetencer opnået udenfor det offentlige uddannelsessystem
• Jobcentrene skal i en periode på 2 år styrke omfanget af screeninger af læse- og skrive-færdigheder udviklet i forbindelse med det forsøget, der blev aftalt i forbindelse med vel-færdsaftalen
• Ledige med behov for et løft i de almene kvalifikationer f.eks. dansk og regning skal tilbydes intensive og målrettede forløb. Disse forløb tæller på samme måde som danskunder-visning efter de gældende regler ikke med i brugen af retten til uddannelse i første ledighedsperiode
• Tilbud om almene kompetenceløft skal i videst mulig omfang kombineres med anden faglig opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser.

Metalforbundet
Også fagforbundet Metal har fremlagt et beskæftigelsesprogram, hvor uddannelser tillægges stor betydning.
Metal foreslår bl.a., at alle ledige skal have ret til kompetenceafklaring og en uddannelsesplan. De ønsker, at alle regler, der begrænser de lediges ret til uddannelse til 6 uger i de første 9 måneder af ledigheden, fjernes. Endelig foreslår Metal statsligt tilskud til virksomheder, der indfører en systematisk uddannelses- og rekrutteringsplanlægning.