Regeringens folkeoplysningsudvalg præsenterer gode løsninger

Regeringens folkeoplysningsudvalg præsenterer gode løsninger

15. oktober 2010

Aftenskolerne skal have større tilskud, og den ulige konkurrence med VUC skal afskaffes. Det er to af de centrale anbefalinger fra regeringens folkeoplysningsudvalg. Fredag den 15.10. offentliggjorde Undervisningsministeriet rapporten.

"Når udvalgets anbefalinger er blevet til lov, vil folkeoplysningen kunne gå fremtiden i møde med fuld fortrøstning," siger DFS' formand Per Paludan Hansen.
I rapporten analyserer udvalget folkeoplysningens situation. Udvalget har også set på nye muligheder for folkeoplysningen, og rapporten indeholder 38 konkrete forslag.

Presset af kommuner og VUC
I disse uger står aftenskolerne over for drastiske besparelser på den kommunale støtte. Nedskæringer på 25 % er ikke usædvanlige.
I den situation falder rapporten på et tørt sted. Udvalget har grundigt undersøgt to af de store problemer for folkeoplysningen.
Af rapporten og dens bilag fremgår det for det første, at den kommunale støtte er blevet mindre og mindre år for år. I 2003 faldt den med en tredjedel på grund af ny lovgivning. Men i årene efter - frem til de seneste regnskabstal fra 2008 - har kommunerne fjernet yderligere 17 % af tilskuddet, samlet set.
For det andet oplever aftenskoler en stærkt ulige konkurrence fra VUC'erne, som i stadig højere grad tilbyder aftenskolelignende virksomhed.
VUC får højere offentligt støtte, fordi de forventes at levere kompetencegivende uddannelser med eksamen. Men over 30.000 kursister fuldfører hvert år et VUC-kursus uden at gå til eksamen.
"Fortsætter udviklingen med mindre og mindre kommunal støtte og større og større konkurrence fra VUC, bliver aftenskolerne en ghetto for en lille gruppe velstående.
Derfor bakker DFS op om regeringens folkeoplysningsudvalg, der foreslår, at VUC's aftenskole-aktiviteter begrænses. Det kan mere end finansiere den foreslåede 50 % støtte til aftenskolerne," siger  Per Paludan Hansen.

Forberende Voksenundervisning
Også et andet konkurrence-problem har udvalget en løsning på. Siden kommunalreformen har VUC haft en uheldig dobbeltrolle. De har på én gang selv udbudt Forberedende Voksenundervisning (FVU) og samtidig haft myndighed til at afgøre, hvem i deres område som havde ret til udbyde FVU.
Udvalget foreslår, at alle aktører, herunder daghøjskoler og aftenskoler, har retskrav på at kunne udbyde FVU i deres område, hvis de kan dokumentere, at de har kvalificeret personale til det.

Samfundsmæssig betydning
"Jeg lægger også stor vægt på, at rapporten udtrykker en utvetydig anerkendelse af folkeoplysningens samfundsmæssige betydning. Udvalget vil med rapporten "… formidle de fælles aktiviteters værdi for den enkelte deltager og ikke mindst den samfundsmæssige merværdi, som folkeoplysningen bidrager med," siger Per Paludan Hansen.

Nye udfordringer
Udvalget har også haft et godt blik for, at folkeoplysningen ikke bare kan køre videre i samme spor. I rapporten peger man bl.a. på, hvordan folkeoplysningen kan indgå samarbejdsaftaler med kommunerne om at løse særligt prioriterede opgaver som f.eks. sundhed/forebyggelse, integration og brobygning til formel uddannelse.
Tilsvarende skriver udvalget: "De folkeoplysende organisationer inddrages i udmøntningen af statslige kampagner inden for eksempelvis uddannelse, kultur, sundhed, integration og udvikling af demokrati."
For at styrke denne udvikling af nye samarbejdsformer anbefaler man, at kommunerne skal forpligtes til at udarbejde en politik og strategi for den folkeoplysende virksomhed. Regeringen skal etablere et Videncenter for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige børne- og ungdomsarbejde, og Undervisningsministeriet skal tage initiativ til et Folkeoplysningens Dialogforum, "…som skal styrke samarbejdet mellem de folkeoplysningsområdets aktører og offentlige aktører."

Andre forslag
Andre vigtige forslag i rapporten handler bl.a. om
- at give aftenskoler mere fleksible arbejdsmuligheder i forhold til den traditionelle katederundervising,
- at sikre den folkeoplysende voksenundervisning bedre lokaler
- at sikre brugerindflydelsen i kommunerne.