DFS præsenterer ny strategi

DFS præsenterer ny strategi

13. januar 2012

Indtil nu har DFS primært været en organisation, som handlede efter konsensusprincippet og stillede sig til rådighed for medlemsorganisationerne. I løbet af de næste fem år skal DFS også udvikle sig til at være en debatskabende organisation, der inspirerer og udfordrer medlemsorganisationerne.

PPH Nytårskur 2012
Per Paludan Hansen præsenterede bestyrelsens forslag til ny strategi for DFS.

Det er den overordnede strategiske målsætning for det forslag til DFS-strategi for 2012-2017, som bestyrelsen har vedtaget. Den blev præsenteret på DFS' nytårskur fredag den 6. januar. Bestyrelsen vil bede repræsentantskabet godkende strategien på det årlige møde den 12. april.

Strategiens fundament
Et arbejdsudvalg bestående af medlemmer af sekretariatet og bestyrelsen har arbejdet med strategien i halvandet år, og med mellemrum har bestyrelsen haft det på dagsordenen.
Første resultat af udvalgets arbejde var debathæftet "Drastiske ændringer er nødvendige", som analyserer samfundsudviklingen og folkeoplysningens muligheder i de kommende år. Denne analyse har været debatteret i medlemsorganisationerne og på repræsentantskabsmødet i 2011.
Dertil kommer en såkaldt SWOT-analyse af DFS: Hvad er styrkerne, svaghederne, mulighederne og truslerne?
Disse analyser - af samfundsudviklingen og af DFS' situation - har bestyrelsen sat i forhold til DFS' mission, vision og værdier.

Visionerne
Visionen for, hvad DFS skal opnå i de kommende fem år, ser ifølge strategiforslaget sådan ud:
• DFS vil opnå anerkendelse og legitimitet som talerør for det civile samfund ved at være en aktiv, synlig og kompetent aktør i samfundet.
• DFS' vil være en drivende kraft for medlemsorganisationerne i deres udvikling af organisationsformer og aktiviteter inden for den frie folkeoplysning, af uddannelsesaktiviteter og af opgaven som oplysningsformidler.
• DFS vil forbedre vilkårene for folkeoplysning i Danmark væsentligt og sørge for at folkeoplysningens værdier anerkendes i omverdenen.

Strategiske indsatsområder
Det fører videre til fire prioriterede indsatsområder, som hver har sin strategiske målsætning:
• DFS vil varetage medlemmernes interesser overfor beslutningstagerne. Her er de strategiske mål er dels at forbedre de økonomiske rammer for den lokale folkeoplysende aktivitet, dels at opnå repræsentation eller netværks-kontakter i alle relevante meningsdannende og besluttende fora.
• DFS vil yde relevant medlemsservice af høj kvalitet. Det strategiske mål er, at medlemsorganisationerne oplever et udbud af konsulent- og serviceydelser, og at medlemsorganisationerne i stigende grad benytter sig af ydelserne.
• DFS vil medvirke til innovation og udvikling af folkeoplysningen. Den strategiske målsætning er, at skabe kompetenceudvikling og nyskabelser i medlemsorganisationernes måder at arbejde og organisere sig på.
• DFS vil være en aktiv folkeoplysnings-politisk samfundsdebattør. Den overordnede strategiske målsætning er, at DFS aktivt indgår i samfundsdebatten og opnår anerkendelse og legitimitet bredt som et talerør for det civile samfund.

Nytårskurs2012_logopraes_400
På nytårskuren præsenterede sekretariatsleder Trine Bendix DFS' nye logo. Logoet og andre designelementer vil blive introduceret i DFS' produkter i løbet af den næste måned.