Ministerens blødende hjerte

Ministerens blødende hjerte

17. april 2012

”Det var med blødende hjerte, at jeg konstaterede, at folkeoplysningen blev flyttet fra mit ministerium til Kulturministeriet,” sagde børne- og undervisningsminister Christine Antorini på DFS’ repræsentantskabsmøde.

Ingolf spørger CA 160
DOF's landsformand Ingolf Christensen havde en kommentar til børne- og undervisningsministeren.

På video beklagede kulturminister Uffe Elbæk, at han måtte melde afbud til DFS' repræsentantskabsmøde, fordi han skulle ledsage dronningen på statsbesøg i Italien. Helt live beklagede børne- og undervisningsminister Christine Antorini, at hendes ministerium ikke længere har folkeoplysningen som ressortområde:
"Det var med blødende hjerte," sagde hun, men understregede i samme åndedrag, at hun har store forventninger til de bidrag, de folkeoplysende skoler kan give til den voksen- og efteruddannelse, der stadig ligger i Børne- og Undervisningsministeriet.
"Jeg har aftalt en tæt koordinering med Uffe Elbæk om det fællesområde, som folkeoplysningen er. Vi har et rigtig godt samarbejde, og det er ikke altid to ministerier og ministre har det, så det er vigtigt," sagde Christine Antorini.

Folkeoplysningsmesse
De to ministerindlæg indgik i det medlemsmøde, der dannede optakt til DFS' repræsentantskabsmøde den 14. april. Mødet fandt sted i Mogens Dahls Koncertsal på Islands Brygge i København.

Mogens Dahls Koncertsal
Rygepause foran indgangen til Mogens Dahls Koncertsal

Her hørte de 80 deltagere også institutbestyrer og forsker Johs. Nørregaard Frandsen underholde om folkeoplysningens betydning for kulturen i lokalsamfundet. Endelig var messe, hvor lokale folkeoplysere præsenterede aktuelle udviklingsprojekter, som de har gennemført med økonomisk støtte fra DFS.

Messe Gadens Stemmer 340
På koncertsalens balkon fortalte Czsaba om de hjemløses byguide-projekt Gadens Stemmer, der er skabt i samarbejde med SFOF.

Nyt Nordisk
Christine Antorini benyttede lejligheden til at præsentere nogle af sine politiske hovedprioriteringer. Det drejede sig bl.a. om Ny Nordisk Skole, hvor hendes ambition er at bygge på de bedste nordiske læringstraditioner og samtidig forny og tilpasse dem til nutiden - med inspiration fra det Nyt Nordiske Køkken.
Som noget af det særligt nordiske pegede ministeren på den danske folkeoplysnings-tradition med dens pædagogiske kvaliteter og dens vægt på sociale kompetencer og andre kompetencer, der går ud over det rent faglige:
"Når I er bedst, kan I noget særligt for mennesker, der er kommet skævt ind på uddannelsessystemet. De får en oplevelse af, at de faktisk godt kan noget - og dermed motivationen til at gå videre, " sagde ministeren, men advarede samtidig:
"Selv om den nordiske tradition har mange kvaliteter, skal vi også passe på, at vi ikke bliver for selvfede og hellige. Vi kan også lære noget af andre.

Interesse og bekymring
Med særlig stor interesse lyttede forsamlingen til Antorinis præsentation af planerne for en tredje ungdomsuddannelse, fleksuddannelsen. Det var også et tema, der blev spurgt ivrigt til efter oplægget.

Randi spørger CA 160

Randi Jensen, sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen,
forsøgte at få besked om undervisningsministerens planer for fleksuddannelsen.

Johs Nørregaard Frandsen 160

Kulturforsker Johs. Nørregaard Frandsen var forarget over
kommunernes udsultning af folkeoplysningen.

PPH_160

DFS' Per Paludan Hansen fremlagde både bestyrelsens
beretning og forslaget om DFS-strategi 2012-2017

Christine Antorini fortalte, at en ekspertgruppe og et tværministerielt udvalg i øjeblikket arbejder med at fastlægge målgrupperne for den nye uddannelse. Først derefter vil man se på, hvordan de forskellige skoleformer og uddannelsesinstitutioner kan spille ind.
Trods flere forsøg på at få et mere præcist svar kom ministeren det ikke nærmere end, at hun er meget bevidst om, at de folkeoplysende skoler har noget at bidrage med på dette område. 
Flere deltagere nærmest trippede for at komme i gang med fleksuddannelsen, men heller ikke på tidsperspektivet kunne Christine Antorini berolige bekymrede folkeoplysere:
"Vi skal arbejde hele året, først med de interne overvejelser og senere med input fra jer og alle andre interessenter," lød hendes svar.

Kommunerne svigter

Inden børne- og undervisningsministeren causerede kulturforsker Johs. Nørregaard Frandsen. Han insisterede på, at folkeoplysningen og kulturen må påtage sig en dobbeltrolle i lokalsamfundet. Den skal både skabe genkendelse hos borgerne og skabe forandring og fornyelse.
Nørregaard Frandsen udtrykte stor harme over den dramatiske beskæring af det økonomiske tilskud, kommunerne har gennemført over for folkeoplysningen. Han mente, at et af hovedproblemerne er, at kommunalreformens storkommuner ikke magter opgaven, og at der mangler et institutionelt niveau mellem stat og kommune.

Ny lov og ny uddannelse
Selve repræsentantskabsmødet blev indledt med formandens mundtlige beretning, der byggede på og supplerede bestyrelsens skriftlige beretning. Her fokuserede Per Paludan Hansen på tre centrale arbejdsopgaver i årets løb:
• Vedtagelsen og opfølgning på den nye folkeoplysningslov
• Arbejdet med et nyt Videnscenter for folkeoplysning
• Arbejdet med fleksuddannelsen
 
Derudover fortalte han om den nye DFS-etablerede tænketank Kredsen, der med Marianne Jelved som formand skal "…udvikle en strategi for at gøre folkeoplysningen til en bevægelse, der spiller en rolle i folkestyret, i udviklingen af civilsamfundet, i udviklingen af medborgerskab, i den almene dannelse i institutionerne mv., " som der står i kommissoriet.
Kredsen vil bl.a. præsentere sit arbejde på Folkemøde Bornholm i juni og på en sommerhøjskole i august.

Fem års strategi og udvidet bestyrelse
Per Paludan Hansen præsenterede også bestyrelsens forslag til DFS-strategi 2012-2017. På baggrund af en analyse af den strategiske situation definerer strategien DFS' mission, vision og værdier samt fire strategiske indsatsområder:
• Interessevaretagelse
• Medlemsservice
• Innovation og udvikling
• Folkeoplysningspolitisk samfundsdebattør
Især det sidste punkt vakte interesse og debat blandt deltagerne, som enstemmigt vedtog den nye strategi.
Det samme skete med regnskabet og en række forslag til vedtægter, hvor formanden dog trak et forslag om at ændre reglerne for supplering af bestyrelsen på baggrund af debatten. Endelig var der valg til bestyrelsen. Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt:
• Ingolf Christensen, Dansk Oplysnings Forbund
• John Meinert Jacobsen, AOF-Danmark
• Niels Glahn, Folkehøjskolernes Forening i Danmark
• Otto Juhl Nielsen, FOF
Derudover betød vedtægtsændringerne, at bestyrelsen blev udvidet med en person. På denne plads blev Anders Hind fra DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed - valgt.

Messe Folkeuniversitet 340
Folkeuniversitetet i Århus fortalte om deres dramatiserede historiske talkshows (øverst). Nordfyns Biblioteker fortalte om projektet "Fremme af befolkningens brug af digitale medier", der er gennemført i samarbejde med det lokale aftenskolesamråd (nederst).

Messe Nordfyn 340