Tre puljer til den frie folkeoplysende virksomhed

20. april 2015

Det er nu muligt at søge Kulturstyrelsen om tilskud til tre områder inden for den frie folkeoplysende virksomhed til konsulentvirksomhed, medarbejderuddannelse og handicappedes deltagelse.

Kulturstyrelsen 220

Kulturstyrelsen indkalder ansøgninger til følgende puljer:
• Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse
• Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed
• Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysende virksomhed for handicappede
Folkeoplysende lokalforeninger kan søge om tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Kommunalbestyrelser eller landsdækkende organisation kan søge om tilskud til det samme på lokalforeningers vegne. 
Puljen yder tilskud til følgende udgifter i det omfang, de ikke dækkes efter anden lovgivning:
1) Befordring til deltagere, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
2) Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler.
3) Tolkebistand til hørehæmmede.
4) Tilskud til hjælperudgifter

Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse
Landsdækkende oplysningsforbund, landsdækkende idrætsorganisationer, landsdækkende idébestemte og samfundsengagerende organisationer. Sammenslutninger af folkeoplysende organisationer (paraplyorganisationer) for de i nævnte organisationer, hvis formål er at være fællesrepræsentation.
Konsulentvirksomhed omfatter følgende aktiviteter:
1) Rådgivning og vejledning af ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening om forhold vedrørende lovens kap. 4 og 5.
2) Tilrettelæggelse og afholdelse af medarbejderuddannelse vedrørende lovens kap. 4 og 5.
3) Udviklingsarbejde vedrørende lovens kap. 4 og 5.
Der kan ansøges om tilskud medarbejderuddannelse i form af kurser, seminarer og lignende, som er et led i uddannelse eller fortsat uddannelse for ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening, der med kommunale tilskud gennemfører virksomhed i henhold til lovens kapitel 4 og 5.

Konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed
Kulturstyrelsen kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet. Foreningen af Daghøjskoler i Danmark får af den afsatte bevilling forlods 40 pct. (svarer til tilskuddet reguleret i forhold til den afsatte bevilling i tilskudsåret og sidste års bevilling).
Resten af bevillingen fordeles således til alle ansøgere: ◦75 pct. af tilskuddet er medlemsbestemt og fordeles i forhold til antal medlemsskoler. 25 pct. af tilskuddet er aktivitetsbestemt.

 

DFS linkYderligere oplysninger om alle tre puljer 

Der er ansøgningsfrist for alle tre puljer fredag den 15. maj kl 23.59.