De folkeoplysende skoler er glade for ekspertgruppens anbefalinger

De folkeoplysende skoler er glade for ekspertgruppens anbefalinger

1. marts 2017

Fra forsiden af Ekspertgruppens omfattende anbefalinger


Selv om de folkeoplysende skoler ikke har en klart defineret plads i forhold til forslaget om en ny Forberedende Uddannelse, tager de positivt mod anbefalingerne Ekspertgruppen for bedre veje til ungdomsuddannelse. Alle melder sig klar til at bidrage til opgaven.

1. marts 2017

Højskolerne: Lyt til anbefalingerne
Niels Glahn, generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening:

"Vi bider mærke i, at der bliver anbefalet, at der frem over er en vej ind i kommunen for de unge,

  • at kommunerne får myndighedsansvaret,
  • at staten har den primære finansiering,
  • at ydelserne ikke skal være afgørende for, hvilke tilbud de unge får.

Det er afgørende at regeringen lytter til anbefalingerne. Gør de det, er det god baggrund for, at højskolerne også kan bidrag til at løse den opgave frem over.”

Produktionskolerne: Den praktiske vej
”I Produktionsskoleforeningen ser vi ekspertgruppens anbefalinger som et meget positivt udspil. Grundlæggende udtrykker forslaget en anerkendelse af en ligeværdig anden og praktisk vej henimod uddannelse og beskæftigelse.” Produktionskoleforeningen peger særligt på disse fire punikter:

  • Vi skal styrke den praktiske vej til uddannelse
  • Statslig finansiering er nødvendig for at sikre ensartethed og kvalitet på tværs af landet
  • Det forberedende område skal friholdes for 2 % omprioriteringsbidraget
  • Institutionerne skal ligge tæt på den målgruppe, som Forberedende Uddannelse henvender sig til.

Frie Fagskoler: Supplement og alternativ
Christian Legart, sekretariatsleder:
”Vi vil gerne kvittere for ekspertudvalgets anbefaling til regeringen om at gå i dialog med frie fagskoler. Vi er klar – og vi vil gerne tale med regeringen om, hvordan vi som skoleform kan bidrage til at flere unge kommer godt videre.
Det vi skal finde fælles svar på er, hvordan vi som fri skoleform kan være et supplement og alternativ til den kommende Forberedende Uddannelse. Det handler især om bedre rammer for både den praktiske og boglige undervisning, og hvordan vi kan sætte en ambitiøs dagsorden for friskoleverdenens bidrag til at løfte den nye ambitiøse 100% målsætning”

AOF: Det skal være fleksibelt
John Meinert Jacobsen, direktør:
”Det vigtigste er, at der skal tages udgangspunkt i de forskellige udfordringer og behov disse unge har. Det skal være fleksibelt. I AOF er vi enige med flere ting i udvalgets anbefalinger, men vi skal også sikre, at de unge ikke bliver kastebolde i et kommunalt kasseapparat med forskellige udmøntningsmodeller. Det er vigtigt, at staten er garant for udbuddet og kvaliteten heri, ligesom alle øvrige ungdomsuddannelser.
Vi har stor og god erfaring med at hjælpe på vej og vores erfaring er at de unge har større mulighed for at udvikle sig i mindre uddannelsesmiljøer som folkeoplysningen kan tilbyde end store uddannelsesinstitutioner.” 

Efterskolerne: Lyt til de unge
Bjarne Lundager Jensen, direktør:
Vi er enige i udfordringen, og vi er glade for, at undervisningsminister Merete Riisager, da hun modtog ekspertgruppens anbefalinger, uden tøven sagde ja til at skabe en ny samlet forberedende uddannelse og til, at de unge skal have én indgang til systemet.
Vi kan være bekymrede for, om ambitionen om forenkling og ensartethed klarer mødet med 98 kommuner, der hver især også skal prioritere penge til snerydning, ældrepleje og svømmehaller.
Og vi håber meget, at ensretningen af institutionerne ikke betyder, at alle unge skal have det samme. Al forskning og viden peger på, at de unge har behov for fleksible tilbud, der kan møde unge, hvor de unge er."

Daghøjskoleforeningen: Opgør med kassetænkning
Randi Jensen, sekretariatsleder:
”Daghøjskolerne hjælper i dag rigtig mange sårbare videre i uddannelse og arbejde, men Ekspertgruppen har helt ret i at det ofte sker på trods af uhensigtsmæssige regler og tilhørende kassetænkning – så vi kan varmt bakke op om forslaget om en samlet og uvildig kommunal ungeindsats og en ensartet statslig finansiering.
Vi er også i udgangspunktet positive over for forslaget om den nye forberedende uddannelse, men det er helt afgørende hvordan den bliver realiseret i praksis. Der er tale om en meget sammensat gruppe af unge, så vi skal - lige som ekspertgruppen - opfordre politikerne til at vise stor lydhørhed i den videre proces for at sikre, at der fortsat er fleksibilitet i forhold til forskellige behov.”Ungdomsskolerne: Den unges hele liv
Lars Buchholt Kristensen, formand:
”Vi er enige i, at antallet af muligheder kan virke uoverskueligt, hvorfor et mere samlende tilbud kan have sine fordele. Vi er også enige i, at forskellige finansieringsformer, f.eks. mellem statslige og kommunale institutioner, kan være en hindring for, at ikke alle unge tilbydes den optimale løsning.
Men vi vil også påpege, at det er vigtigt, at der fortsat lægges vægt på en helhedsindsats, hvor de faglige, de sociale og de personlige kompetencer alle vægtes højt samt fokuserer på den unges hele liv – og altså ikke kun skoletiden, men også fritids- og familielivet. Endvidere finder vi det urealistisk, at et samlet tilbud vil kunne rumme alle unge, hvilket Ekspertgruppen også synes at være enige i.