Fire millioner til 31 folkeoplysningsprojekter

Fire millioner til 31 folkeoplysningsprojekter

11. januar 2017

"Der er desværre en tendens til, at det er den samme type mennesker, der opsøger fællesskaberne i de folkeoplysende tilbud," siger kulturminister Mette Bock.


Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysningen og sundhed og trivsel er to DFS-projekter, som modtager penge fra Kulturministeriet. Også Folkehøjskolernes Forening og tre aftenskoler er på listen.

11. januar 2017

Hvert år uddeler Kulturministeriet uddeler penge til to typer projekter inden for folkeoplysningen. Den ene pulje er til tværgående udviklingsprojekter. Den anden kaldes ”folkeoplysningspuljen”, og her var der i år fastlagt to indsastsområder:

  • Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet
  • Folkeoplysningens samarbejde med folkeskolen

I alt blev der i år uddelt fire mio. kroner til 31 projekter.

Myndige borgere og medskabere
Dansk Folkeoplysnings Samråd får 363.000 kroner til et projekt om sundhed og trivsel.
”Dette projekt udvikler folkeoplysningens arbejde med at styrke befolkningens evne til at tage vare på eget liv på eget liv og agere som myndige borgere i forhold til personlig sundhed og trivsel, såvel fysisk som mentalt,” står der i ansøgningen.
Til det andet DFS-projekt, ”Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysningen” har Kulturministeriet bevilliget 225.000 kr.
Formålet beskrives således: ”Projektet ønsker at forbedre det nuværende repræsentationsmønster i folkeoplysningen, således at det i højere grad inkluderer flygtninge som medskabere.” Projektet vil identificere barrierer for inklusion af flygtninge ved kortlægning af rekrutteringspraksisser, samt motivationer og udfordrer i rekrutteringen.

Naturvidenskab og bæredygtighed
Også Folkehøjskolernes Forening modtager støtte til to tværgående projekter:

  • Styrkelse den naturvidenskabelige dannelse på højskolerne
  • Højskolerne og den bæredygtige omstilling

Aftenskolerne inkluderer
På modtagerlisten fra folkeoplysningspuljen er FOF-Vendsyssel, som har får 100.000 kr. til at genoptage deres indsats for asylansøgere. Projektet blive iværksat med midler fra DFS’ udviklingspulje, men måtte indstilles, da projektperioden udløb.

Også Rytmisk Center, der er en aftenskole for musik og andre kreative fag, får penge til inddrage flere nydanskere i folkeoplysningen, i alt 85.000 kr. AOF Østfyn-Nyborg modtager 75.000 kr. til et samarbejdsprojekt med Handicapcenter Sydøstfyn.
Aftenskolerne er også emnet for et tværgående projekt, som Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har fået penge til. Bevillingen skal bruges til at kortlægge aftenskolernes rolle og potentiale. I forbindelse med projektet vil der blive etableret et Vifo Forum, der skal sikre en sparringsbaseret dialog med aktører fra den folkeoplysende sektor.

Mette Bock vil have flere med i fællesskaberne
I forbindelse med bevillingen siger kulturminister Mette Bock siger:
"Folkeoplysningen og højskolerne er gode til at sætte rammer om et fællesskab, der danner og udvikler på en helt særlig måde. Men der er desværre en tendens til, at det er den samme type mennesker, der opsøger tilbuddene.
Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt får mulighed for at blive en del af de fællesskaber, hvor man kan møde mennesker med andre baggrunde. Det gør vi nu noget ved med puljemidlerne.
Flere af projekterne afspejler en lyst og vilje til at arbejde med at inddrage udsatte børn, handicappede eller flygtninge. Andre projekter har fokus på at åbne skolen for det omgivende foreningsliv gennem en række aktiviteter inden for eksempel idræt, musik, teater. Det er gode indsatsområder – og samtidig er jeg glad for, at midlerne kommer hele landet til gode.”