Trepartsaftale: Fokus på basale færdigheder

Trepartsaftale: Fokus på basale færdigheder

1. november 2017

"At kunne læse, skrive, regne og være god til it er en forudsætning for at kunne følge med kravene på arbejdsmarkedet. Derfor er jeg glad for, at der endelig bliver gjort noget særligt for målgruppen,” siger John Meinert Jacobsen.


”Aftalen indeholder alt det, som AOF har arbejdet for længe,” lyder AOF-direktørs kommentar til trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse. ”Den øgede FVU- og OBU-indsats imødekommer et stort behov,” siger Daghøjskoleforeningens sekretariatsleder.

1. november 2017

I sidste uge indgik regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen en aftale om en reform af Voksen- og Efteruddannelserne (VEU). Aftalen fokuserer blandt på motivation for læring, basale færdigheder og realkompetencer.

Basale færdigheder
Aftalens mål udpeger fem centrale udfordringer i arbejdet for at skabe ”en målrettet og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelsesindsats af høj kvalitet”.
F.eks. henviser den til PIACC-undersøgelsen, som viste, at knap 600.000 voksne danskere har utilstrækkelige læse og skrivefærdigheder. Samtidig er aktiviteterne inden for VEU-systemet faldende, og en af årsagerne er medarbejdernes manglende motivation for øget kompetenceudvikling.
Ifølge aftalen skal der etableres én samlet indgang til VEU-tilbuddene, men det står ikke helt præcist, hvordan denne indgang skal fungere. Aftalen indeholder også en række initiativer, som skal sikre, at flere opnår basale læse-, regne-, it- og engelsk-færdigheder. Blandt andet fordi disse færdigheder er forudsætningen for at kunne gennemføre mere erhvervsrettet efteruddannelse.
Blandt initiativerne er en forhøjelse af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), som hæves fra 80 % til 100 % til forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

Realkompetence
Aftalen lægger også op til øget brug af realkompetencevurderinger.
 ”Der er således store potentialer i, at alle uanset uddannelsesniveau har mulighed for at blive realkompetencevurderet i forhold til det formelle voksen og efteruddannelsessystem, herunder at få merit og modtage anerkendelse for allerede erhvervede kompetencer,” står der i aftalen.

Godt nyt
AOF og Daghøjskolerne er de to DFS-medlemsorganisationer, der har mest aktivitet på VEU-området. John Meinert Jacobsen er direktør i AOF-Danmark. Han siger om aftalen:
”Aftalen er godt nyt for AOF. Den rammer lige ind i vores dagsorden og alt det, som AOF har arbejdet for længe. Der er afsat 100 mio. kr. til en særlig indsats, der skal sikre, at basale færdigheder kommer helt ud på virksomhederne.
Forberedende Voksenundervisning (FVU) udvides også med fagene FVU it og FVU engelsk, hvilket er rigtig godt, da ca. en million danskere har svage it færdigheder. Det at kunne læse, skrive, regne og være god til it er en forudsætning for at kunne følge med kravene på arbejdsmarkedet. Derfor er jeg glad for, at der endelig bliver gjort noget særligt for målgruppen,” siger John Meinert Jacobsen.

Et stort behov
Randi Jensen, sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen; siger: ”Jeg er meget positiv over for initiativerne på FVU og OBU-området, både den øgede indsats for FVU dansk og matematik over for målgrupperne og virksomhederne og de nye tilbud om FVU-it og FVU-engelsk.
Det imødekommer virkelig et stort behov.
Jeg er også enig i, at der er behov for en styrket og institutionsuafhængig voksenvejledning, der kan nå de grupper, der er mindst motiverede for uddannelse.
Men at svaret på det skulle være telefon-, chat- og mailvejledning - det er helt enkelt at ramme ved siden af skiven. I bedste fald kan andre aktører, f.eks. daghøjskoler og andre folkeoplysende aktører, bruge en sådan ordning som back-up for den personlige vejledning, der er helt nødvendig i forhold til de mindst motiverede.
Det er helt fint, at man vil sikre øget brug af realkompetencevurderinger, men her er retningslinjer og redskaber blevet meget firkantede, fordi de er tænkt ud fra uddannelserne og ikke ud fra mangfoldigheden af individuelle kompetencer - sådan som logikken i realkompetencetankegangen ellers tilsiger.  Fokus er blevet på at det skal være “det samme” og ikke - som det burde være- at det skal være “lige så godt” - for nu at bruge et rammende Bertel Haarder-citat,” siger Randi Jensen.