Folketinget diskuterer folkeoplysning for mennesker med handicap

24. april 2018

Jakob Sølvhøj, Enhedslisten


SF, Alternativet og De Radikale støtter et forslag fra Enhedslisten om at forbedre den statslige støtte til handicappedes deltagelse i folkeoplysning. De øvrige partier afviste forslaget, da Folketinget behandlede det den 20. april.

24. april 2018

Baggrunden for forslaget er, at den statslige støtte til handicappede, der deltager i folkeoplysning, er blevet halveret i år. Det skyldes, at en mangeårig satspuljebevilling er bortfaldet.
På vegne af Enhedslisten stillede Jakob Sølvhøj et forslag med tre elementer:
- en analyse af, hvilken økonomisk ramme der skal til for at sikre handicappedes mulighed for deltagelse i folkeoplysende virksomhed
- at der afsættes de nødvendige midler i puljen.
- at der via dialog med støttemodtagerne fastsættes en ny administrativ praksis for uddeling af puljen, som sikrer modtagerne bedre mulighed for at kende den årlige økonomiske ramme.

Jakob Sølvhøj begrundede blandt andet forslaget således:
”Mange mennesker med handicap har i år fået forringet deres mulighed for at deltage i kurser på landets aftenskoler. Staten har halveret tilskudsmidlerne til borgere med handicap, der deltager i undervisning efter folkeoplysningsloven. Det går ud over kurser, der kan støtte borgerne i bedre at mestre dagligdags ting, som f.eks. anvendelse af NemID eller andre basale digitale kompetencer. ”
Under debatten gav SF, Alternativet og De Radikale deres støtte til forslaget, mens kulturminister Mette Bock, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afviste det. Her følger uddrag af debatten:

Kulturminister Mette Bock
Jeg synes, det er et helt legitimt ønske, at midlerne til handicappedes deltagelse på aftenskoler og i foreningslivet skal være sådan, at de passer til behovene, men der er jo bare den kendsgerning, at ressourcerne er knappe. Både staten og kommunerne er altså underlagt den stramme økonomiske ramme i de her år, og derfor ser jeg ikke nogen mulighed for at tilføre flere midler.
Til gengæld vil jeg meget gerne se på, om der kan ændres på administrationen af puljen, så modtagerne får en bedre mulighed for at planlægge ud fra deres tilskud fra puljen.

Orla Hav, Socialdemokratiet
Så vi vil rigtig gerne tage ministeren på ordet og lade ministeren få lavet et overblik over, hvordan vi anvender pengene på den folkeoplysende indsats for handicappede. Og så er vi med på at kunne diskutere på den længere bane, om der er et behov for at se på, om der skal tilføres midler. Men det er altså ikke i den her omgang.

Carsten Kudsk, Dansk Folkeparti
I Dansk Folkeparti tænker vi, at den varige finansiering eller øgningen af finansieringen af folkeoplysende virksomhed er et anliggende, som kan rejses i finanslovsforhandlingerne. Og som forskellige handicaporganisationer påpeger i deres brev til finansordførerne og kulturordførerne, ønsker de også, at det skal være en ren finanslovsbevilling. Samtidig kommer de også med et skøn over, hvor meget det drejer sig om. Så hvorfor igangsætte en analyse, når man ved, hvor stort et beløb der skal foreslås bevilget i finanslovsforhandlingerne?

Carl Holst, Venstre
Forslaget har en indvirkning på det kommunale selvstyre, som vil skabe en ensrettethed, som er unødvendig, på bekostning af de enkelte kommuners adgang til at lave nogle ordninger, som de har friheden til, og som tilpasser sig de vilkår og udfordringer, der er. Der er forskel på omfang, indhold, behov og efterspørgsel, alt efter om det er i København eller på Frederiksberg eller i Vejen ved Esbjerg.

Laura Lindahl, Liberal Alliance
For mig at se er der hverken behov for en analyse eller lettere tilgængelig information. Midlerne på den i forslaget nævnte finanskonto kan man jo bare med en internetforbindelse slå op, og ministeriet kender ansøgerkredsen til puljen i forvejen.

Ulla Sandbæk, Alternativet.
En del af udgifterne blev jo frem til 2016 dækket ved bevillinger fra satspuljen, men den usikkerhed, der er forbundet med at skulle søge satspuljen hvert fjerde år eller at søge kommunerne om ekstra penge eller nogle af alle de andre ordninger, som også eksisterer, er selvsagt ikke befordrende for mennesker, som i forvejen har mere end nok at bekymre sig om.

Marianne Jelved, Radikale Venstre
Vi har trods alt efter min erfaring en fælles kultur her i Folketinget for, at grupper, som har særlige udfordringer, også får en hjælpende hånd i de situationer, hvor det er svært for dem at klare det. Så derfor er det en appel til ministeren om at tage det her med i sit lønkammer, om jeg så må sige, for at prøve og kigge på, hvad der er af muligheder for at prioritere til en mere rimelig andel.

Kirsten Normann Andersen, SF
Danmark har selvfølgelig en særlig forpligtelse til at sikre borgere med handicap adgang til at deltage i folkeoplysende virksomhed – ikke bare ud fra en almen menneskelig betragtning, men også fordi vi har forpligtet os via FN's handicapkonvention. Heri påpeges både vores forpligtelse til at sikre vores borgere med handicap fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet og tilgængelighed.