Demokrati og sammenhængskraft

22. juni 2018

Herunder findes notater og rapporter, der undersøger folkeoplysnings relation til demokrati og sammenhængskraft, herunder inklusion af særlige målgrupper

Notater og rapporter

DFS linkKulturhuse skaber engagement og deltagelse
AU, nov. 2017
Det europæiske projekt RecCord foranlediget af Kulturhusene og med Aarhus Universitet som forskningspart, har undersøgt deltagelsesformer, -typer  og udbytte i kulturhuse i Europa.

DFS linkSamfundsengagement vokser ud af folkeoplysningen
SDU 2015

To tredjedele af medlemmer og frivillige i de folkeoplysende foreninger har fået større viden om samfundet og er blevet mere engagerede i samfundsforhold. Det fremgår af en undersøgelse af folkeoplysningens demokratiske værdi,udarbejdet af Syddansk Universitet.

DFS linkAftenskolerne skaber demokratisk livsform
AOF, LOF, DOF og NETOP, sept. 2011
- gennem inkluderende, rummelig og anerkendende undervisning. Her finder du rapporten "Demokrati og medborgerskab i aftenskolen" udarbejdet af AOF, LOF, DOF og FORA (daværende NETOP) med støtte fra DFS.

Inklusion af særlige målgrupper

DFS linkInklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysning
DFS, april 2018

Undersøgelsen identificerer barrierer for inklusion i folkeoplysning og peger på udfordringer og gode erfaringer med at rekruttere og inkludere flygtninge og indvandrere i folkeoplysning.

Handicappede bruger folkeoplysningsmidlerne
Vifo, okt. 2016
Handicapundervisning har betydelig vægt i den folkeoplysende voksenundervisning

Psykisk sårbare har glæde af aftenskole
Vifo, dec. 2016
Psykisk sårbare, eksempelvis i form af førtidspensionister, trives bedre i tilbud på daghøjskoler og aftenskoler end gennemsnittet.

Ældre vælger aftenskole-yoga (10. december 2014)
Vifo, dec. 2014
Yoga i aftenskolen appellerer ofte til den ældre målgruppe med deres faste hold og sociale fællesskaber.