Høringssvar

3. september 2018

2018

(22. november 2018) Ny FVU-bekendtgørelse

(1. oktober 2018) Høringsvar fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler.

(17. august 2018) Høringsvar vedr. udkast til lovforslag om folkehøjskoler

(13. august 2018) Høring over lovudkast – gennemførelse af dele af medieaftalen, j.nr. 18/01202

(10. august 2018) Høringsvar vedr. EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (KOM(2018) 383 endelig)

(9. august 2018) Høringsvar vedr. Kommissionens meddelelse om en ny europæisk kulturdagsorden KOM (2018) 267 

(2. august 2018) Høringsvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love

(10. april 2018) Høringssvar vedr. udkast til forslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, udlændingeloven og lov om Udbetaling Danmark

(10. april 2018) § 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202 -(Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.)

DOF-høringssvar

AOF-høringssvar

Daghøjskoleforeningen-høringssvar 

(5. april 2018) Udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.)

(21. februar 2018) Udkast til 4 lovforslag vedr. forberedende grunduddannelse (FGU)

2017

(21. september, 2017) Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

(31. august 2017) Folkeoplysningsloven (ny struktur for Folkeuniversitetet)

(18. august 2017) Lov om udlodning af overskud fra lotteri (udlodningsloven) - Tillægshøringssvar fra DFS og DUF

(18. august 2017) Lov om udlodning af overskud fra lotteri (udlodningsloven) - Fælles høringssvar fra DFS og andre hovedorganisationer i foreningslivet

(11. juli 2017)
Ændring af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1

(11. juli 2017) Udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler

(6. juni 2017) Udkast til bekendtgørelse om danskuddannelse for voksne udlændinge

(31. maj 2017) Udkast til Europa-Nævnets bekendtgørelser

(2. marts 2017) Udkast til lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (DFS), som refererer til:

AOF-høringssvar

DOF-høringssvar

 

2015

DFS link(3. november 2015) Justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

DFS link(26. oktober 2015)  ”Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og visse andre love på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område (Tilskud til fjernundervisning m.v.)”

DFS link(19. oktober 2015) Lovudkast til ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig.

DFS link(9. oktober 2015) Det Centrale Handicapråds høring vedrørende en ny strategi for at nedbryde fordomme, flytte holdninger og skabe et mere ligeværdigt møde mellem mennesker med og uden handicap

DFS link(21. september 2015) Udkast til Rådets og Kommissionens fælles rapport for 2015 om gennemførelse af den strategiske ramme for det europæiske samarbejde inden for uddannelse (ET 2020), nye prioriteringer for det europæiske samarbejde inden for uddannelse COM (2015)

DFS link(3. september 2015) Bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere

DFS link(3. august 2015) Lovforslag L2 om indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.

DFS link(29. maj 2015) Bekendtgørelse vedr. ændring af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

DFS link(22. maj 2015) Ny lokalradioordning

DFS link(11. maj 2015) Forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet

DFS link(20. april 2015) Høring over udkast til bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet (forsøgsordningen)

DFS link(16. april 2015) Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd)

DFS link(10. april 2015) Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

DFS link(5. februar 2015) Høring over udkast til ændring af AMU-bekendtgørelsen

DFS link(27. januar 2015)  Høring over bekendtgørelse om børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde