Love, der er relevante for folkeoplysningen

29. juni 2017

Vi bringer her en oversigt over love, der er relevante for folkeoplysningen. Hver overskrift er et link direkte til den pågældende tekst. For hver lov angives først den seneste officielt sammenskrevne tekst. Det efterfølges af de ændringer og tilføjelser, der er vedtaget senere.

Oversigten vil løbende blive opdateret. Vi modtager gerne tips og ideer til andre relevante love eller om ændringer, vi ikke har bemærket. Send en mail til mv@dfs.dk


Folkeoplysningsloven

Senest sammenskrevne version
Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Efterfølgende ændringer og tilføjelser

Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven ((Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder)

Rød pilLov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening)

DFS linkBekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

DFS linkLov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden(Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond)

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndighederLov om folkehøjskoler

DFS linkSenest sammenskrevne version

Efterfølgende ændringer og tilføjelser

DFS linkLBK nr 783 af 15/06/2015 (Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)

DFS linkLBK nr 782 af 15/06/2015 (Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut)LBK nr 916 af 13/08/2014 (Bekendtgørelse af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler)

DFS linkLOV nr 1539 af 27/12/2014 § 7 (Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v))

DFS linkLBK nr 1021 af 19/09/2014 (Bekendtgørelse af udlændingeloven)

DFS linkLBK nr 1041 af 15/09/2014 (Bekendtgørelse af ligningsloven)

DFS linkLBK nr 995 af 12/09/2014 (Bekendtgørelse af lov om vejledning)

 

Loven om frie kostskoler

Senest sammenskrevne version
Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)
O
BS: I forbindelse med vedtagelsen af "Lov om folkehøjskoler" (se ovenfor) i foråret 2014 vedtog Folketinget en række konsekvensændringer af "Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler", så folkehøjskoler udgik af denne lov.

 

Produktionsskoleloven

Senest sammenskrevne version
Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler

 

Ungdomsskoleloven

Senest sammenskrevne version
DFS linkBekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Efterfølgende ændringer og tilføjelser
Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love
(Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.)

Realkompetenceloven

Senest sammenskrevne versioner
Rød pilLov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.)

Rød pilLov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)


Efterfølgende ændringer og tilføjelser
Rød pilBekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Rød pilBekendtgørelse af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Rød pilBekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Rød pilBekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Rød pilBekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Rød pilBekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

 

FVU- og ordblindeundervisnings-loven

Senest sammenskrevne version
Rød pilBekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Efterfølgende ændringer og tilføjelser
Lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
(FVU-tilbud for tosprogede m.m.)

 

Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (tidligere tipsloven)

DFS linkSenest sammenskrevne version

 

Specialundervisning for voksne

Senest sammenskrevne version

Lov om specialundervisning for voksne