Kvalifikation

Den enkelte har kvalifikationer, der gør ham i stand til at udføre et bestemt job. Kvalifikationer er viden og færdigheder, som er nødvendige for at udføre bestemte arbejdsfunktioner og -processer på virksomhederne.
Kvalifikationer er blevet opdelt på forskellig vis for at kunne beskrive, hvad virksomhederne havde brug for hos medarbejderne, og hvad det formelle uddannelsessystem skulle oplære den fremtidige arbejdsstyrke i.

Kvalifikationer er noget, den enkelte tilegner sig gennem undervisning og oplæring.

Kvalifikationer er bundet i den måde, arbejdet er organiseret på og fordelt på. Det er karakteristisk, at kvalifikationer i første omgang er blevet beskrevet som faglige eller specifikke - rettet mod et bestemt erhverv eller bestemte funktioner.
Almene eller generelle kvalifikationer, som for eksempel at kunne læse og skrive korrekt, er også tidligt blev opfattet som nødvendige for at kunne klare sig. Men i takt med at samfundet har udviklet sig, er der i stigende grad blevet efterspurgt personlige kvalifikationer, for eksempel kommunikationsevne eller gå-på-mod.
Med de personlige kvalifikationer sker der en begrebsmæssig glidning over mod kompetencebegrebet (Se: kompetence), idet der er et stort sammenfald med de såkaldt bløde kompetencer.
Forskellen i definitionen af de to begreber, kompetence og kvalifikation, kan udtrykkes i denne spidsformulering:

  • når den studerende har læst om gruppeprocesser, har han kvalifikationer på netop dette område.
  • når han har lavet projektarbejde i en gruppe - på studiet eller på et job - har han erhvervet sig kompetencer på området.

Kvalifikationer kan beskrives i et system, der gør det nemt at identificere, hvad man skal kunne.
I Danmark blev der i 2003- 2004 opbygget et system af standarder for erhvervsfaglige kvalifikationer. Undervisningsministeriet har dog valgt at kalde dem kompetencer, nemlig de såkaldte Fælles Kompetence Beskrivelser.
Disse beskrivelser bruges i AMU-systemet og i erhvervsuddannelsernes enkeltfagskurser som et samlet overblik over uddannelsesmulighederne inden for let genkendelige jobfunktioner. Realkompetencevurdering (Se: IKA, Se: IKV) foretages med de fælles kompetencebeskrivelser som referenceramme.

I England og en række andre lande taler de om kvalifikationer i forbindelse med beskrivelserne i nationale rammer for kvalifikationer, "National Vocational Qualifications", der omhandler erhvervsfaglige kvalifikationer, og "General National Vocational Qualifications", der handler om almene nationale faglige kvalifikationer.
Det er et nationalt system af standarder, som omfatter alle tænkelige arbejdsområder, der nøje er beskrevet i delelementer på op til fem niveauer. Den enkelte får målt sin realkompetence i forhold til ganske bestemte mål for hvert enkelt delelement i en af kvalifikationerne. Systemet har allerede mange år på bagen. (Læs mere)

Ordet "qualification" bruges også i et aktuelt fælles europæiske initiativ "European Qualification Framework" - Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring. Her er en kvalifikation en veldefineret beskrivelse af et givet udbytte eller resultat af en læringsproces, der evalueres og certificeres.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.