Realkompetence

Kernen i ordet er kompetence. Realkompetence udtrykker, at der er tale om reelle, faktiske kompetencer, som den enkelte kan bruge i konkrete situationer. Det er også formelle kompetencer, men det er mere end formelle kompetencer.

Formelle kompetencer er noget, man har eksamensbevis eller anden formel dokumentation på.

Realkompetence er alt, hvad man kan - uanset om man har papir på det, og uanset om man har lært det i formelle, ikke-formelle eller uformelle sammenhænge (Se: livsvid læring).
Folkeoplysningens undervisning er ikke formelt kompetence-givende, men den giver netop sine deltagere realkompetence.
Denne brede realkompetence, der omfatter faglig, social og personlig kapacitet, vil man forsøge at dokumentere, anerkende og vurdere med særlige metoder Se: faser, Se: metoder).

Begrebet er langt fra entydigt. Det illustreres bl.a. af, at stort set de samme processer benævnes vidt forskelligt i forskellige lande. (Se: begrebsforvirring)
I de enkelte lande afspejler de faktiske muligheder også, hvordan begrebet bruges:
* Hvis der er en stærk tradition for frivilligt arbejde, er det naturligt at lægge vægt på denne mulighed for at udvikle sine kompetencer.
* Hvis der er en folkeoplysende tradition, opfattes den som et rum for læring og udvikling.
* Endelig opfattes arbejdslivet alle steder som et meget væsentligt rum for udvikling af realkompetence.

I Danmark har vi overtaget ordet fra Norge, der har gennemført et stort nationalt projekt 'Realkompetanseprosjektet'. Det er et udviklingsprojekt om vurdering og måling af realkompetence.
I Sverige omtales arbejdet med realkompetence som validering.
I den engelsksprogede verden taler man om Recognition of Prior Learning (RPL) eller Prior Experiential Learning (RPEL), eller om Accreditation of Prior Learning (APL) eller Prior Experiential Learning (APEL).
I Frankrig taler man om 'validation des acquis de l'experience (VAE).
I Holland bruges begrebet 'Erkennen van Elders Verworven Competencies (EVC), der kan oversættes direkte til anerkendelse af tilegnede kompetencer i voksenlivet, men nu i den internationale litteratur om emnet oversættes til det engelske begreb: VPL, Valuation & validation of Prior Learning.

Også herhjemme er der forskellige opfattelser af, hvad begrebet omfatter. Dog er der i stigende omfang fodslag, bl.a.:
- på baggrund af regeringens udspil fra november 2004 Anerkendelse af realkompetence i uddannelserne - redegørelse til folketinget" og 
- i loven om Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v. fra 2007.

Når der i lovtekster m.v. tales om anerkendelse af realkompetencer, er det væsentligt at være bevidst om at det der kan anerkendes kun er kompetencer, der er relevante i forhold til en given uddannelses mål. "Alt det du kan" kommer ikke i betragtning og tæller med i forhold til det formelle uddannelsessystem.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.