Vejledning

Vejledning er en fase i processen.

Vejledning skal understøtte den enkeltes afklaring af, hvilke valg af videreuddannelse eller karriere hun vil træffe. Set i det lys bliver vejledning et vigtigt element i afklaringen af realkompetencer.
Vejledning kan være relevant flere gange i løbet af en realkompetence-afklaring og -vurdering, altså både i de indledende faser, efter afklaringen og efter en egentlig vurdering.

Fælles for arbejdet med realkompetence og en egentlig vejledning er, at den enkelte skal tilbydes støtte til selv at reflektere over sine kompetencer og muligheder. Ved individuelle samtaler eller gruppesamtaler kan den enkelte få hjælp til at finde ud af, om det er noget for ham/hende at gå ind i et forløb med afklaring af sine realkompetencer.

Vejledning i forbindelse med anerkendelse af realkompetence må være åben, uafhængig af institutionsinteresser og indrettet på at håndtere et komplekst billede af den enkeltes muligheder.

De eksisterende vejledningstilbud til voksne er knyttet til uddannelsesinstitutionerne. Det betyder pr. tradition, at vejledningen primært er rettet mod de eksisterende forestillinger om, at læring er det samme som formel læring. I en udslusning eller afslutningsfase vil den endelige realkompetencevurdering kunne indgå som grundlag for en mere traditionel vejledning, hvor man informerer om beskæftigelsesprognoser, økonomiske forhold, regelsæt, m.v. Det er til gengæld mindre relevant i de indledende faser.

Som en del af den forstærkede Voksen- og efteruddannelsesindsats er der i 2007 afsat 125 millioner til voksenvejledningen, herunder:

• oprettelse af 22 voksenvejledningsnetværk, hvis resultater skal evalueres
• regionale voksenvejledningsfora
• et nationalt voksenvejledningsråd

De kommunale jobcentre, som pr. 1.1.07 afløste Arbejdsformidlingerne, har en særlig vejledningsopgave i forbindelse med lediges kontaktforløb (Se: visitation), hvor den enkelte må indgå i afklarende forløb enten i Jobcentrenes eget regi eller hos andre aktører, der er specialiserede i særlige målgruppers realkompetenceafklaring:
Jobnet - Jobcentrenes fælles hjemmeside
Jobspor - Jobcentrenes internetbaserede realkompetence-værktøj

Både vejledning og realkompetenceafklaring er tænkt som tilbud, der skal motivere den enkelte til at udvikle sine kompetencer, f.eks. med henblik på at blive fleksibel og 'omsættelig' på arbejdsmarkedet (Se: visitation) eller ved at gå i gang videre med uddannelse.

Folkeoplysningen er i dag kun i meget begrænset omfang en del af vejledningssystemets repertoire.
Det er vigtigt, at vejledere også henviser til folkeoplysende forløb. En større synliggørelse af de realkompetencer, man kan tilegne sig i de folkeoplysende skoleformer, vil kunne bidrage til at opnå dette.

I folkeoplysningens eget regi tilbyder de fleste skoleformer vejledning.
Daghøjskolerne og oplysningsforbundene tilbyder i.f.m. særligt tilrettelagte forløb vejledning, der er en integreret del af undervisningen. Der er her tale om undervisningsbaseret vejledning. Produktionsskolerne, efterskolerne og højskolerne tilbyder såvel almindelig erhvervs- og uddannelsesvejledning for unge som særligt tilrettelagte vejledningsforløb med henblik på afklaring og dokumentation af realkompetence.

I forhold til EU kommissionens vision om livslang læring er det politiske ønske at vejledning skal bidrage til at realisere mange af de mål, som indgår heri. Der fremgår da også af resolutionen omhandlende integration af livslang vejledning fra november 2008 (Better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies), at vejledning skal styrkes og gøres tilgængeligt for alle.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.

 

Voksenvejledningen har fået en ny organisatorisk ramme. Som et resultat af globaliseringsaftalen og trepartsforhandlingerne bliver voksenvejledningsindsatsen fra 2007 styrket over en tre-årig periode.
Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet har indgået en aftale, der sikrer 125 millioner kr. til bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomhederne.
Rød pilLæs mere.

Højskolerne har i 2 år arbejdet med et mentorprojekt, der henvender sig til unge mellem 16 1/2 og 25 år uden kompetencegivende uddannelse. Projektets mål har været at få 160 unge til at gennemføre et højskoleforløb med mentorordning og ruste de unge til en fremtidig formel uddannelse.
Rød pilLæs her Evaluering og dokumentation af højskoleophold med mentorordning, 2009. 

Rød pilVejledningsfagligt Leksikon, Undervisningsministeriet

Rød pilVejledningsfaglig Bibliografi, Undervisningsministeriet

Rød pilLæs om VUE, Videnscenter for uddannelses- og erhvervsvejledning. VUE er et samarbejde mellem professioneshøjskolerne VIA UC og UCC, der arbejder på at professionalisere og udvikle uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i Danmark.

Rød pilLov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. (Sammenhæng i vejledningsindsatsen, gennemførelsesvejledning m.v.), juni 2008.