Videnscentre for kompetenceafklaring

I 2004 blev der etableret fem videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere rundt om i Danmark.
Videnscentrene sikrer en koordineret indsats og vidensdeling, indsamler tidligere erfaringer og udvikler nye afklaringsmodeller. De sikrer, at alle aktører og myndigheder har adgang til kvalificeret viden og rådgivning om kompetenceafklaring og om den særlige målgruppe.
Selve kompetenceafklaringen gennemføres på virksomhederne og i forbindelse med eksisterende uddannelsestilbud. Overordnet er målsætningen et tættere og mere konkret samarbejde aktørerne imellem.
Videnscentrene er netop blevet evalueret, og alle fem centre er blevet forlænget til udgangen af 2007.

Med videnscentrene som regionale lokomotiver er der en række udviklingsprojekter i gang. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker en decentral indsats, men der er også udviklet en fælles database, hvor kommunerne og Arbejdsformidlingen kan søge efter tilbud om kompetenceafklaring, hvilke udbydere der er, og hvilke analyser der findes af eksisterende praksis. (Læs mere)

Videnscentrene tilbyder en samling redskaber til kompetenceafklaring. Der er tale om et 3-delt digitalt redskab, som indeholder en afklaringsskabelon, et afklaringsforløb og slutresultatet, et såkaldt kompetencekort.
Første led i processen er, at borgeren i samarbejde med en konsulent, vejleder eller sagsbehandler skal udfylde skabelonen. Afklaringsskabelonen omfatter en faglige, almen, personlig og sproglig del.
Skemaet sendes til afklaringsstedet, en virksomhed eller en uddannelsesinstitution, der foretager selve afklaringen.
Til sidst sendes afklaringens resultater til en konsulent, vejleder eller sagsbehandler, der laver det digitale kompetencekort, der kan præsentere og tydeliggøre den enkeltes kompetencer.

Kompetencekortet kan bruges som bilag ved jobsøgning eller som grundlag for vejledning i forbindelse med opkvalificering eller omskoling.
Det er den enkelte borger, der har ejerskabet til kompetencekortet, og han/hun kan til enhver tid selv lave og printe et nyt ud.
Kompetenceafklaringsredskaberne for flygtninge og indvandrere bruges som supplement til de redskaber, som kommunerne og AF allerede benytter sig af.

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.

 

Rød pilVidenscentrenes fælles hjemmeside
Her findes redskaber til brug for realkompetenceafklaring, projekterfaringsdatabase, database over virksomheder / uddannelsesinstitutioner der tilbyder kompetenceafklaring, myndighedsoversigter mv.

Accept af videnscentrenes tilbud

De fem kompetencecentre er lokalt forankret, og der stor forskel på, i hvor høj grad tilbuddet er slået an.

Generelt modtager virksomhederne denne mulighed godt. De ser det som en mulighed for direkte at rekruttere nye medarbejdere og som en mulighed for at leve op til det sociale ansvar i integrationsbestræbelserne.

En række uddannelsesinstitutioner har brugt kompetence-afklarings-redskaberne. Både fagskoler og mere almene uddannelsestilbud, som for eksempel daghøjskoler og særlige kvindeprojekter.
En del uddannelsesinstitutioner har dog allerede udviklet egne redskaber. Det gælder på arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelserne, og det gælder for grundlæggende voksenuddannelse. På de længerevarende uddannelser er der etableret en særlig instans til vurdering af udenlandske uddannelser med henblik på både merit i forhold til videre uddannelse og autorisation til at udøve et erhverv.

Kommunerne har til en vis grad taget videnscentrenes redskaber til sig. Nogle er skeptiske, fordi det er nyt og besværligt, men der, hvor man har indhøstet erfaringer, er der stor tilfredshed med såvel skabelon som kompetencekort.